KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 3

W  DYLAKACH

NA  LATA  2012 – 2017

 

 

Podstawa  prawna:

          Koncepcja  pracy  przedszkola  oparta  jest  na  celach  i  zadaniach  zawartych  w  aktach  prawnych:

* ustawie  z  dnia  7  września  1991 r.  o  systemie  oświaty  (Dz. U.  z  2004 r.  Nr 256, poz. 2572);

* rozporządzenia  MEN  z  dnia  7  października  2009 r.  w  sprawie  nadzoru  pedagogicznego  (Dz. U. Nr 168, poz.1324);

* rozporządzenia  MEN  z  dnia  23  grudnia  2008 r.  w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 poz.  17);

* Statutu  Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

LITERATURA    Z  NAMI  KAŻDEGO   DNIA

Naszym  marzeniem  jest, aby  dzieci  z  naszego  przedszkola,  w  taki  sposób  poznały  literaturę, aby  korzystając  z  niej  potrafiły  ocenić  wartości  moralne,  poznały  piękno  przyrody,  wykształciły  sobie  piękną  i  prawidłową  mowę,  umiały  zdrowo  żyć  i  zgodnie  współdziałać  z  najbliższym  środowiskiem.

 

CELE  KONCEPCJI  PRACY:

  1.      Priorytetem  naszej  działalności jest  wspomaganie  rozwoju  naszych  dzieci  w  zależności  od  ich  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości,  zmierzające  do  osiągnięcia  przez  dziecko  pełnej  gotowości  do  podjęcia  nauki  w  szkole.
  2.     Zapewnienie  naszym  przedszkolakom  możliwości  zdobywania  wiedzy  i  umiejętności  w  przyjaznym,  pełnym  akceptacji  środowisku.
  3.     Doskonalenie  jakości  pracy  przedszkola  poprzez  ścisłą  współpracę  z  rodzicami,  specjalistami  i  środowiskiem  lokalnym,  poszukiwanie  nowatorskich  metod  pracy,  rozwój  zawodowy  nauczycieli,  wzbogacenie  bazy  oraz  promowanie  placówki.

 

- 3 -

 

GŁÓWNE  KIERUNKI  PRACY  PRZEDSZKOLA

 

- zapewnienie  dzieciom  poczucia  bezpieczeństwa, pełnienie  funkcji  wychowawczych  i  dydaktycznych;

- kształtowanie  u  dzieci  aktywnej  postawy  w  stosunku  do  zdrowia  i  bezpieczeństwa  własnego  i  innych;

- rozwijanie  i  doskonalenie  aparatu  mowy;

- uwrażliwienie  na  piękno  świata  przyrody,  kształtowanie  właściwego  opiekuńczego  stosunku  do  roślin  i  zwierząt;

- wychowanie  w  duchu  wartości  moralnych,  uczenie  dzieci  umiejętności  odróżniania  dobra  od  zła;

- dzieci  znają  wartość  literatury, chętnie  sięgają  samodzielnie  po  książeczki, słuchają  bajek  opowiadań, wierszy itp.  aktywnie  uczestniczą  w  przedstawieniach  teatralnych;

- wspomaganie  rodziców  w  wychowaniu  swoich  dzieci  poprzez  udzielanie  rzetelnych  informacji  o  dziecku  i  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej;

- angażowanie  rodziców  w  życie  placówki  współorganizując  tradycyjne  uroczystości  wynikające  z  kalendarza  imprez  placówki  oraz  pomoc  w  pozyskiwaniu  sponsorów  i  środków  pozabudżetowych  przeznaczonych  dla  dzieci;

- nauczyciele  naszego  przedszkola  stosują  nowoczesne  i  aktywizujące  metody  pracy  zapewniające  wychowankom  atrakcyjny, twórczy  i  aktywny  sposób  na  osiąganie  sukcesów  rozwojowych, tworzą  i  realizują  własne  programy  dostosowane  do  potrzeb  grupy  i  przedszkola;

- kadra  pedagogiczna  doskonali  swoją  wiedzę  i  umiejętności  podnosząc  kwalifikacje  zawodowe,  wzbogacając  warsztat  pracy,  dzieląc  się  wiedzą  i  doświadczeniem;

- 4 -

- przedszkole  prezentuje  i  upowszechnia  informacje  o  ofercie  prowadzonych  zajęć, podejmowanych  działań  za  pomocą  strony  internetowej,  wystaw  prac  dzieci  promowania  placówki  w  środowisku  lokalnym;

- kadra  i  personel  przedszkola  zapewniają  opiekę, wychowanie i nauczanie  w  atmosferze  akceptacji  i  bezpieczeństwa.

 

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI  LOKALNYMI

 

Przedszkole  współpracuje  z:

-  Radą  Sołecką  i  Sołtysem;

-  Szkołą  Podstawową  w  Dylakach;

-  Towarzystwem  Społeczno – Kulturalnym  Niemców  na  Śląsku  Opolskim;

-  Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną;

-  Domem  Kultury  w  Ozimku;

-  Ośrodkiem  Integracji  i  Pomocy  Społecznej  w  Ozimku;

-  Zakładem  „Coroplast”;

-  Miejsko – Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  Ozimku  filia  w  Dylakach.

 

BAZA  PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole  jest  budynkiem  po  gruntownej  modernizacji – wymiana  okien, CO, dachu  wraz  z  obróbkami, wykonanie  ocieplenia  i  elewacji  budynku.

Wymiany  wymaga  instalacja  elektryczna, oraz  ogrodzenie  ogrodu  przedszkolnego,  malowanie  sal  dydaktycznych,  szatni,  kancelarii  i  pomieszczeń  przyległych.

- 5 -

Baza  przedszkola  będzie  na  bieżąco  wzbogacana  w  celu  polepszenia  warunków  działalności  przedszkola  w:  pomoce  dydaktyczne,  teczki  edukacyjne  dla  nauczycieli,  zabawki – umożliwiające  wszechstronny  rozwój  dziecka.

Planowany  jest  zakup  estetycznych, funkcjonalnych  mebli,  stolików  i  krzeseł  dostosowanych  do  wieku  rozwojowego  dzieci.

Przedszkole  posiada  duży  plac  zabaw  wyposażony  w  atrakcyjny  sprzęt, który  pozwala  dzieciom  na  zaspokojenie  naturalnej  potrzeby  ruchu. Modernizacji  wymaga  jedynie  piaskownica.

W  planach  na  lata  2012 / 2017  uwzględniono  również  podłączenie  placówki  do  nowej  kanalizacji.

Baza  przedszkola  będzie  sukcesywnie  wzbogacana  w  miarę  możliwości  finansowych  organu  prowadzącego.

 

Zatwierdzona  dnia  30.08.2012 r.

 

 

Rada  Rodziców                                              Rada  Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -

 

Załączniki:
 do góry