NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 • Rekrutacja do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową  https://nabor.pcss.pl/ozimek
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dziecko w wieku 3, 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Gmina Ozimek prowadzi:

-  6 przedszkoli: Nr 1 w Ozimku, Nr 2 w Ozimku, Nr 3 w Dylakach, Nr 4 w Ozimku, Nr 5 w Krasiejowie i Nr 6 w Szczedrzyku;

-  6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychw Antoniowie, Grodźcu  (2 oddziały), Szczedrzyku, Nr 2 w Ozimku i Nr 3 w Ozimku.

 • Informacje o przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dostępne są na ich stronach internetowych, a także na stronie  https://nabor.pcss.pl/ozimek
 • Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku są przyjmowane tylko dzieci 5 i 6 letnie.
 • Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, a rodzice dzieci dotychczas nie korzystających z wychowania przedszkolnego – wniosek   o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • Deklarowanie kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające są prowadzone w tych samych terminach we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Ozimek.
 • W naborze uwzględniane są tylko deklaracje oraz wnioski (z wymaganymi załącznikami) złożone w niżej wskazanych terminach składania deklaracji i terminach składania wniosków. Deklaracje złożone po 28 lutym 2020 r. nie wywołają skutku w postaci zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu lub oddziale, a wnioski złożone odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym po 13 marca 2020 r. lub w postępowaniu uzupełniającym po 15 maja 2020 r. nie będą uwzględniane w tych postępowaniach.
 • Wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń są dostępne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Wzory oświadczeń dostępne są także na stronie  https://nabor.pcss.pl/ozimek 
 • Deklarację i wniosek na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ozimek można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja dokumentu, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w najbardziej preferowanym przedszkolu. Po zatwierdzeniu danego dokumentu w przedszkolu jego pozostałe wersje są usuwane automatycznie.
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic składa w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym potwierdzenie woli przyjęcia. Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wersji papierowej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru.
 • Informacji w sprawie naboru oraz pomocy przy wypełnianiu druków udzielają dyrektorzy przedszkoli  i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

 

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 • Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego składają, w terminie od 24 lutego do 28 lutego 2020 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2020/2021 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddzialeprzedszkolnym - za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/ozimek .
 • Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 • Wypełnienie deklaracji jedynie za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana w naborze na rok szkolny 2020/2021.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 • Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego, przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek.
 • Zgodnie z ustawą rodzic dziecka może we wniosku wskazać trzy wybrane przedszkola i/lub oddziały (od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego).
 • Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/ozimek  -  w terminie od 2 do 13 marca 2020 r. - w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  w terminie od 6 do 15 maja 2020 r. - w postępowaniu uzupełniającym.
 • Wypełniony wnioseknależy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (tj. wskazanym na pierwszym miejscu we wniosku). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
 • Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji a także mają możliwość złożenia wniosków dla np. 2 dzieci.
 • Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są  w formie elektronicznej do pozostałych wskazanych we wniosku przedszkoli.
 • Wypełnienie wniosku jedynie za pośrednictwem strony internetowej bezwydrukowania, podpisania i złożenia wraz z załącznikami do przedszkola spowoduje, że nie będą one uwzględniane w naborze na rok szkolny 2020/2021.
 • Załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym - składa się tylko w wersji papierowej łącznie z papierową wersją wniosku.  Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia. Wzory oświadczeń są dostępne w przedszkolach i szkołach, a także na stronie https://nabor.pcss.pl/ozimek
 • Kolejność złożenia wniosku, w terminach określonych wyżej, nie stanowi kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału Przedszkolnego.
 • Jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły, a postępowanie uzupełniające - dyrektor przedszkola/szkoły; w takim przypadku postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające jest realizowane w jednym etapie  - z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie lub w dwóch etapach -                         z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie, a następnie - w uchwale Rady Miejskiej w Ozimku.
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Ozimek mogą być przyjęte do przedszkola lub oddziału po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek, na pisemny wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału złożony przez rodziców  w sposób  i w terminach opisanych wyżej; jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające, na wolne miejsca.
 • Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do przedszkola lub oddziału, mogą ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym (również przez system elektroniczny).
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym 6 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 1 czerwca 2020 r. godz. 13:00.
 • W terminie od 8 do 10 kwietnia 2020 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub od 3 do 5 czerwca 2020 r. w postępowaniu uzupełniającym, rodzic dziecka zakwalifikowanego powinien złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Oświadczenie to składa się tylko w wersji papierowej (wzór oświadczenia dostępny będzie w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych po ogłoszeniu list zakwalifikowanych). Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wersji papierowej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru.
 • Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy „Komisja rekrutacyjna  przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej, (….), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.”.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 14 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 8 czerwca 2020 r. o godz. 13:00.

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie. Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Pieczę zastępczą.
 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:

o    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

o    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

o    Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

o    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego przedszkole lub oddział dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli tj.:

 

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

2

Kandydat 5-letni

8

3

Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko /dzieci pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym

8

4

Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne,

będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub uczęszczało do szkoły, w której

funkcjonuje dany oddział przedszkolny

6

5

Kandydat, który w ostatnio prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu

uzupełniającym, nie został przyjęty do danego przedszkola lub kandydat 3-letni,    4-letni, który uczęszcza do żłobka

2

5

Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, - liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez dochód na osobę w rodzinie kandydata

Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica(ów) kandydata, przy czym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem(śmy) świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub oddziału.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Załączniki:
 do góry