Cel główny:
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu.

Cele ogólne:
dziecko:
-poznaje i opisuje zegary pod względem wyglądu i przeznaczenia,
- wie, do czego służą zegary,
- wie, jak wygląda zegar słoneczny, wodny, ogniowy, piaskowy i mechaniczny,
- zna budowę zegara,
- wie, że rok ma 12 miesięcy,
- zna i potrafi wymienić pory roku i miesiące,
- potrafi wyjaśnić skąd się wzięła nazwa miesiąca styczeń,
- wykazuje się pomysłowością podczas naśladowania zegarów za pomocą ekspresji ruchowej, 
- rozwija poczucie rytmu,
- rozumie konieczność mierzenia czasu,
-potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
- dostrzega wpływ postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu,
- potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- próbuje dokonać analizy i syntezy fonemowej wyrazów

Metody:
słowne: opowiadanie, opis, rozmowa, objaśnienia, polecenia,
czynne: zadania stawiane do wykonania, metoda samodzielnych doświadczeń, ćwiczenia manualne,
oglądowe: pokaz, obserwacja, bajka.

Galeria
 do góry